گزارش کنترلهای داخلی در تاریخ 1397/12/29 پرینت

این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است و محدود به کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ 1397/12/29 می باشد.