گزارش صورت مالی تلفیقی حسابرسی شده 97 پرینت

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت کشت و صنعت پیاذر(سهامی عام) بانضمام صورت های مالی همراه با یادداشت های توضیحی برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1397